Det här vill vi

Fyra nya år.


Det kan tyckas långt fram men om tio år vill Socialdemokraterna se hur Grums kommun har växt, utvecklats och ligger i framkant som en liten kommun. Med en fast politisk vilja och gemenskap kan vi nå dit.


Vi vill öka invånarantalet med 250 personer. Vi vill säkra att det finns fler tomter och bostäder i hela kommunen för att skapa en ökad rörelse på bostadsmarknaden. Nytt särskilt boende för att möta en äldre befolkning. Vi vill se att våra ungdomar börjar sin resa mot arbetslivet i en ny högstadieskola. För entreprenörer och de människor som vill utveckla och etablera företag ska både mark och anslutningar finnas och där god service alltid finns från kommunen. Folkhälsan ska förbättras och möjlighet till både spontanidrott samt föreningsliv ska uppmuntras genom nytt badhus och utökad sporthall. En resa påbörjas nu där vi om tio år är mer jämställda, både hemma och på jobbet. Vi ska göra det vi kan för att ta vårt ansvar i omställningen till ett klimatneutralt Sverige. Grums kommun ska vara trygg att bo och leva i oavsett ålder. Kränkningar och våld i såväl skola, hem och samhället ska upphöra.

Hello world
Hello world

Agenda 2030 som grund i allt.


Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

För att vi alla tillsammans ska klara att uppnå målen 2030 krävs det att vi tar det arbetet till en ny nivå i Grums kommun och det ska Socialdemokraterna i Grums vara förebild för och driva det arbetet i Grums kommun. Innehållet i vårt handlingsprogram ingår i detta arbete men det är mycket mer som vi som kommun kan göra och det ska vi implementera i Grums kommuns arbete framledes.


Utbildning och arbete.


Vi har en kommun med många underbara barn och unga och de flesta går en lysande framtid till mötes men inte alla. Med en socialdemokratisk politik vill vi inte bara hitta åtgärder utan också skapa förutsättningar för de barn och unga som inte klarar målen i skolan, har frånvaro eller psykisk ohälsa med mera. Vi ska arbeta främjande för att fler barn och unga inte ska hamna där.


Vi har ett otroligt företagande i kommunen med många framgångsrika företag som vågar och vill. De företagen ska vi arbeta tillsammans med för att fler ska våga satsa. Därför är det viktigt med finansiell närvaro. Fler måste komma i arbete eller utbildning. Den som kan jobba ska också jobba –en socialdemokratisk politik skapar möjligheter och vi ska vända på varje sten för att motverka att fler hamnar i arbetslöshet.

Hello world

Införa skobidrag till kommunens anställda med skor vid behov i arbetet. 

Hålla nere antalet barn i våra barngrupper på förskolan.

Utöka öppna förskolan i hela Grums kommun.


Utöka elevhälsoteamet.


Mer resurser för kompetensutveckling i förskolan och skolan

Öka avdelningspengen. 

Mindre barngrupper på fritids. 

Utreda om vi ska införa projektet "frukost till alla skolbarn". 

Utreda möjlighet till ett tionde skolår för de som behöver.

Införa gratis mensskydd på Jättestenskolan.

Fortsätta arbetet med det politiska initiativet "En väg in" för att samordna samhällets stöd på ett enklare vis. 

Bibehålla feriearbete för våra ungdomar. 

Utreda möjlighet att utöka industriområdet Nyängen. 

Utöka arbetsmarknadsenheten så att fler snabbare kommer i arbete. 

Se över hela vår kommuns bryggor för att rusta och förbättra. 

Hello world


Folkhälsa, jämställdhet och trygghet.


Folkhälsa, jämställdhet och trygghet hänger ihop och vi Socialdemokrater anser att det är ett av vårt viktigaste område. Det är en förutsättning för god utbildning och möjlighet till arbete och ett meningsfullt liv. Vi ser vikten av gott samarbete med externa aktörer som Region Värmland, Polisen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Att vi på olika sätt har möjlighet att röra på oss och ha en meningsfull fritid oavsett förutsättningar. Vi måste minska användandet av nikotin, alkohol samt droger. Vikten av utökat arbete med jämställdhet för att motverka bland annat våld i nära relation som påverkar hela familjer och anhöriga. Likaså trygghet i hemmet, ute i samhället, i skolan och på arbetsplatsen.

Motverka alla anvädning av droger i Grums kommun.

Utöka möjligheten till avlastning för familjer med behov. 

Verka för att ett badhus och en sporthall byggs. 

Se över möjligheten för att hitta en lokal för motorburen ungdom. 

Asfaltera vägen ner till fotbollsplan vid slottsbron. 

Utreda möjligheten att implementera en musikskola i kommunal regi. 

Utvidga dagverksamheten violen för personer med demens. 

Arbeta för en träffpunkt med aktiviteter för våra äldre. 

Återinföra LSS-verksamheten fritiden. 

Utveckla kommunens förebyggande arbete mot brott. 

Förespråka ett mer främjande arbetssätt i våra verksamheter för att motverka att barn och unga hamnar i utanförskap, missbruk och brottslighet. 

Jämställdhetsintegrera kommunens verksamheter. 

Utöka möjligheten till att växla försörjningsstöd så att fler går in i arbete. 

Bostäder och livsmiljö.

Vi vill ha fler som blir nya grumsbor. Det är viktigt för att skapa en bra skattegrund, men för att fler ska kunna bo och leva i vår kommun så behövs det bostäder. Vi ser att det i många villor i kommunen bor en allt äldre befolkning och vi vet att många äldre som bor i villor saknar attraktiva bostäder att flytta till. Samtidigt behöver det säkerställas tomter så att invånare och företag kan bygga sina egna hem. 


Fler flyttkedjor behöver skapas och då behöver vi investera - nu. 

Vi ska bygga ett nytt särskilt äldreboende. 

Vi ska ta fram nya områden för att bygga hus på i hela kommunen, tätort som landsbygd. Exempelvis vill vi investera 20 miljoner i lindövägen för att iordningställa 16 tomter. 

Tillsammans med kommunens bostadsbolag eller annan aktör bygga hyres- och/eller bostadsrätter. 

Utreda möjligheten till generationsbostäder. 

Förespråka träbyggnation vid nybyggnationer. Vi är ett skogsrikt län, låt oss ta tillvara på skogen.

Ge uppdrag till GHAB att fortsätta satsningar på att få attraktiva utemiljöer - det är viktigt för ökad trivsel och trygghet. 

Hello world
Hello world


Klimat och miljö. 


Ett av vår tids viktigaste och akuta område för att vi ska ha en värld för kommande generationer att leva i. Här behöver vi arbeta med kommunens egna verksamheter och kommunens invånare. Här behöver vi alla hjälpas åt för att hålla de mål som är uppsatta för att klara generationsmålet..

Utöka antalet solpaneler inom kommunen och det kommunala bostadsbolaget. 

Verka för laddstolpar med betalningsmöjlighet.

Klimatkompensera utsläpp. 

Verka för att öka den biologiska mångfalden (bin) genom att skapa ängsmark. 

Ge uppdrag till GHAB att undersöka möjligheten att skapa odlingslotter. 

Verka för att arbeta enligt ett nytt miljöprogram. 

Verka för mer flexibla öppettider vid återvinningsstationen. 

Byta värmesystem i ridhuset.